CEL ZGŁASZANIA:

Celem zgłaszania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa lub potencjalnych zagrożeń, niezależnie od tego jak błahe mogą one się wydawać w danej chwili, nie jest przypisywanie winy komukolwiek za zgłoszenie czegoś, co nie zostałoby w innym przypadku ujawnione, a jedynie poprawa bezpieczeństwa.

UCZ SIĘ NA BŁĘDACH INNYCH

Niezależnie od obowiązkowego systemu zgłaszania zdarzeń, Aeroklub Warszawski wprowadził dobrowolny i poufny system zgłaszania zdarzeń lotniczych zgodnie z art. 135c. ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze, który umożliwi zgłaszanie i analizowanie informacji o zaobserwowanych nieprawidłowościach w lotnictwie cywilnym.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

System wewnętrznego zgłaszania zdarzeń stanowi zasadniczą część funkcji monitorowania oraz uzupełnienie codziennych procedur i systemu kontroli jako narzędzie identyfikacji tych sytuacji gdzie zawiodły rutynowe procedury.

Wszystkie zgłoszenia zdarzeń niezależnie od ich wagi są przechowywane, ze względu na fakt, że ich znaczenie może się okazać istotne dopiero w późniejszym czasie.

ANONIMOWE POWIADAMIANIE O ZDARZENIACH

TOP